Fonduri pentru organizații non-guvernamentale Fonduri pentru organizații non-guvernamentale

Obiectivul general al Fondului ONG în România este "sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă"

Programul va contribui la o mai bună guvernare în România prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe marginea politicilor publice și prin măsuri specifice precum cele care vizează corupția și statul de drept.  

Mai mult de o treime din suma alocată pentru granturi acoperă domeniile esenţiale de finanţare privind democrația, drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrația participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitățile sociale, sărăcia și excluziunea (inclusiv în zonele rurale), egalitatea de gen, violență bazată pe gen. În acord cu Memorandumul de Înțelegere pentru România, Programul se va adresa nevoilor specifice ale grupurilor minoritare, în mod special a populației de etnie romă, prin combaterea excluziunii sociale și promovarea implicării comunitare care generează soluții la problemele comunităţii. Mai mult de 20% din alocarea Programului este dedicată furnizării de servicii sociale și de bază grupurilor vulnerabile, iar o importantă alocare financiară este, de asemenea, prevăzută pentru domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice. Peste 10% din fonduri sunt alocate pentru proiecte adresate copiilor și tinerilor.

O alocare financiară separată este destinată activităților care combat discursul instigator la ură, domeniu care prezintă un interes special pentru Program. Celelalte teme orizontale care sunt adresate de Program sunt extremismul și infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și  Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi este Operatorul Fondului în România, fiind desemnată să implementeze Programul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

 

Valoarea totala a Programului: 36 milioane EUR

 

Rezultate asteptate:

 • Promovarea cetăţeniei active
 • Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională
 • Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special cu autorităţi publice la nivel local, regional şi/sau naţional
 • Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului
 • Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog
 • Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în parteneriat
 • Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental
 • Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă
 • Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și de bază către grupurile țintă menționate
 • Creşterea capacităţii  grupurilor vulnerabile

 

Programul de finantare are 5 subcomponente, dupa cum urmeaza:

Componente

Alocarea totală pentru Runda 1 (mai 2013)

Subcomponente

Componenta IMPLICARE

Obiectiv: încurajarea cetățeniei active și participării la viața comunității, asigurarea respectării și aplicării valorilor democratice fundamentale

3.600.000 Euro

 • Participare la luarea deciziilor și implicare comunitară

 • Voluntariat

 • Încurajarea valorilor democratice

Componenta JUSTIȚE SOCIALĂ

Obiectiv: contribuția la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.

3.780.000 Euro

 • Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

 • Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii

Componenta DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectiv: susținerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor si prin participare publică

2.100.000 Euro

N/A

Componenta SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ

Obiectiv: creșterea accesului și furnizarea de servicii sociale și de bază pentru grupuri vulnerabile

4.800.000 Euro

N/A

Componenta DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR. REȚELE ȘI COALIȚII

Obiectiv: contribuţia la dezvoltarea generală a sectorului ONG în România şi dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace

 

1.650.000 Euro

- Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional și național și pentru think tank-uri

- Sprijin pentru inițiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental

- Consolidarea bazei de membri și voluntari ai organizațiilor neguvernamentale și creșterea participării membrilor / voluntarilor în activitățile organizaţiilor

Informatii cu privire la rezultatele Rundei 1 (decembrie 2013 – ianuarie 2014) si lansarea Rundei 2 (estimativ martie 2014) vor fi publicate pe pagina de web a Programului: http://fondong.fdsc.ro

 

 

Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte integranta a Fondului ONG si are drept scop creşterea cooperării între entităţi din România şi din statele donatoare (Norvegia, Islanda si Leichtenstein), îmbunătăţirea cunoaşterii şi întelegerii reciproce şi împărtăşirea rezultatelor activităţilor lor.

 

Alocarea financiară totală a Fondului pentru Relaţii Bilaterale este de 500.000 Euro.


Pe parcursul intregii perioade de implementare a Fondului ONG în Romania (2013-2016), acţiunile avute in vedere pentru finantare in cadrul Fondului pentru Relatiile Bilaterale includ:

 • Două Apeluri pentru cereri de finanţare în cadrul Măsurii a. Dezvoltarea parteneriatului (2013)

 • Seminarii pentru identificarea de parteneri si ateliere de lucru tematice, care implica organizatii romanesti si potentiali parteneri din statele donatoare (2013)

 • Apel de cereri de finantare pentru participarea la seminarii, conferinte si alte evenimente care faciliteaza contactul si schimbul de experienta intre organizatii neguvernamentale din Romania si organizatii din statele donatoare. Acest apel se va lansa in cadrul Masurii b) Retele si schimb de experienta – apel continuu 2014/2015, alocare financiara - 161.591 Euro.

 • Vizite de studiu organizate de Operatorul Programului in cadrul Masurii b) Retele si schimb de experienta (2014/2015). Temele provizorii care vor fi abordate in cadrul acestor vizite se refera la: probleme legate de incluziune sociala si modelul social pentru furnizarea de servicii; educatie / copii si tineri; protectia mediului.

 • Seminarii si ateliere de lucru tematice care sa disemineze si exploateze experienta si lectiile invatate in urma implementarii unor proiecte in parteneriat si sa abordeze viitoare initiative. Aceste activitati vor fi organizate de Operatorul Programului.

 

 

Proiecte predefinite

 

 1. Atlasul Social al Comunităţilor de Romi din Romania urmareste dezvoltarea unui set de informații actualizat privind comunitățile de romi, care să definească tipologiile și profilele acestora din punct de vedere al bunăstării - EUR 150.000, organizatia ce va implementa proiectul se va selecta prin procedura competitiva

 2. Forumul ONG Forum - se concentrează pe aducerea laolaltă a ONG-urilor din întreaga țară în vederea dezvoltării unui program strategic anual pentru dezvoltarea societății civile, într-o manieră transparenta și participativă - EUR 150.000, organizatia ce va implementa proiectul se va selecta prin procedura competitiva

 

Programme website: http://fondong.fdsc.ro

Facebook: https://www.facebook.com/FondulOng

Contact: fondong[at]fdsc.ro; 021.310.01.77 (persoana de contact: Adriana Popescu)